Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. december 2019 Frederiksberg Kommunes Spildevandsplan 2019 – 2031, der skal sikre en bæredygtig håndtering af regn- og spildevand på Frederiksberg.

I Spildevandsplan 2019 – 2031 har kommunalbestyrelsen sat fokus på seks vigtige indsatsområder for den kommende periodes spildevandplanlægning herunder:
At afkoble 30 % regnvand fra kloakken inden for en 30-årig periode.
At sikre et robust og funktionsdueligt spildevandssystem og arbejde for at forbedre serviceniveau.
At sikre miljømæssig og samfundsøkonomisk forsvarligt håndtering af regn- og spildevand.
At integrere klimatilpasningen i byudviklingen sådan, at kloaksystemet aflastes mest muligt.
At drive og vedligeholde fælleskloaksystemet så bæredygtigt som muligt, hvor ressourcerne i spildevandet på sigt udnyttes på fx renseanlæggene.
At styrke samarbejdet om spildevandsplanlægningen i hovedstaden for at sikre sammenhængen mellem skybruds- og spildevandssystemer og renseanlæggene.

Spildevandsplanen er en sektorplan, der fastlægger de overordnede rammer for udviklingen af området i plan- og perspektivperioden. Planen skal være i overensstemmelse med statens vandområdeplaner og understøtte den gældende byudvikling, som den er fastsat i Kommuneplan 2017 og Frederiksbergstrategien. Endelig understøtter planen de vilkår, som Frederiksberg Kloak A/S (v. Frederiksberg Forsyning) arbejder under, særligt de økonomiske rammer og styringsmekanismer fastsat i Vandsektorloven.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Frederiksberg Kloak A/S ved Frederiksberg Forsyning. Planen er miljøvurderet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planen har været i høring i perioden fra den 12. april til den 14. juni 2019. Spildevandsplanen vil blive realiseret gennem årlige indsatser, der afrapporteres i den årlige klimatilpasnings- og spildevandsredegørelse.

Læs mere om kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen i referatet fra den 2. december 2019.

Klagevejledning. Vedtagelse af Spildevandsplan.
Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen af spildevandsplanen kan dog indbringes for en domstol jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, efter at beslutningen er offentliggjort.

Afgørelse om miljøvurdering.
Afgørelsen kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage over miljøvurderingen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelse af miljøvurderingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen. Klageportalen tilgås via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Frederiksberg Kommune via klageportalen.

Gebyr.
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk

Læs pressemeddelsen her og få yderligere oplysninger.