DMI har varslet om lokale skybrud mandag den 26. juni fra ca. kl. 14 til omkring kl. 20 i hovedstadsområdet. HOFOR, Hovedstadsområdes Forsyningsselskab, opfordrer til ekstra opmærksomhed, da veje kan blive oversvømmet og kloakdæksler løsne sig. Undgå kontakt med spildevand og undgå at bade i havnebade og bynære strande.

Et skybrud kan være på vej til hovedstadsregionen. Derfor opfordrer HOFOR alle til at færdes forsigtigt, da veje og pladser kan blive oversvømmet samt at sørge for at sikre værdier i kældre og andre udsatte steder.

Pas på dig selv og dine børn
Der er tre vigtigt ting at holde sig fra og være forsigtig med, hvis et skybrud rammer byen:

  • Undgå kontakt med kloakvand. Vand i kældre, sand på legepladser osv. kan være forurenet med kloakvand, fordi kloakkerne kan flyde over ved skybrud. Undgå derfor hudkontakt med vandet – og lad ikke børn lege i vandet eller i sand, der kan være forurenet.

Undgå at bade i havn eller bynære strande

  • Efter skybrud er der risiko for forurenet vand. Vent med at bade til det røde flag er væk, og badestedet igen har hejst det grønne flag. Hvis du vil bade, bør du holde øje med røde badeflag eller via app’en “Badevand” og få info om vandkvaliteten.

Pas på løse kloakdæksler

  • Vandtrykket i kloakkerne kan presse kloakdækslerne af, så der opstår huller i vejen, som kan være svære at se, hvis vejen er oversvømmet. Mange kloakdæksler er i dag udstyret med selvlukkende hængsler. Men det gælder ikke alle, og der er derfor stadig risiko for, at nogle presses af.

Forebyg skader
Ved skybrud er især kældre meget udsat for, at vand kan trænge ind, så det er en god ide at passe på ting i kælderen eller andre udsatte steder ved boligen. Luk døre, vinduer og ventilationshuller især i kælderen. Tjek også afløb og tagrender, så vandet kan løbe frit. Er der værdier i fx kælderen, som kan tage skade, så løft det op fra gulvet. Endelig kan det også være en god ide at anskaffe sandsække, som kan være med til at holde vandet væk.

Pas på hus og kælder før vandet rammer
Selv i sidste øjeblik er der nogle ting, du kan gøre for at begrænse skaderne, hvis et skybrud rammer dit kvarter. Her er syv gode råd, der begrænser vandskader i dit hus og ejendom:

1.Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.

2.Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.  

3. Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

4.Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå løftet fra gulvet på stålreoler, som kan desinficeres.

5. Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

6.Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.

7. Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

De skybrudssikrer byerne
De seneste år har voldsomme skybrud ramt både hovedstadsområdet og det øvrige land, og ødelagt værdier for store beløb. HOFOR arbejder derfor sammen med København og kommunerne i hovedstadsområdet om at skybrudssikre hele hovedstadsområdet.

I København er der eksempelvis allerede lavet en række større skybrudstunneller, der skal være med sikre byerne, når skybruddet rammer. Herudover etablerer HOFOR også fx skybrudsriste, nød-afløb til havnen samt skybrudsporte, der åbner automatisk ved stort pres i kloakkerne. HOFOR udbygger også kloaksystemet, og sørger for sammen med kommunerne at opsamle regnvand i fx parker, og på større pladser.

Det er umuligt helt at undgå problemer, når de meget voldsomme skybrud er over os. Derfor er det vigtigt, at borgerne gør en indsats for at beskytte sig selv og deres ejendele mod oversvømmelser.

Pressemeddelelse HOFOR. 

Foto ABW