Politikere har netop fået kendskab til sagsbehandlingsfejl. Direktør fritaget for tjeneste. Alle familiesager kulegraves.

Nye oplysninger viser alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen og dokumentationen i Frederiksberg Kommunes familieafdeling. Oplysningerne er netop kommet til magistratens kendskab. Magistraten har derfor øjeblikkeligt besluttet en handleplan for at sikre, at alle berørte borgere får den hjælp, de er berettiget til, og at dette fuldt ud kan dokumenteres.

Foto: Anne Beth Witte

Sagsbehandlingsfejlene har været kendt i forvaltningen gennem en længere periode, uden at kommunalpolitikerne har været orienteret. Det har derfor ikke været muligt at handle på sagen før nu. En enig magistrat har derfor besluttet at fritage børne- og ungedirektør Inger Andersen for tjeneste og indlede en afskedigelsessag.

”Jeg er meget utilfreds og ked af det dokumentationssvigt i familieafdelingen, som vi netop politisk er blevet orienteret om. Først og fremmest fordi det skaber usikkerhed hos nogle af vores allermest udsatte medborgere. Politisk reagerer vi med det samme, og alle sager, hvor der er usikkerhed om afgørelsen eller dokumentationen, bliver genbehandlet”, siger borgmester Simon Aggesen (C) og tilføjer. ”Vi har indledt en afskedigelsessag mod den ansvarlige direktør. For den samlede magistrat er det helt afgørende, at alle familier kan have tillid til, at den støtte og de afgørelser, som Frederiksberg Kommune træffer, hviler på et korrekt og dokumenteret grundlag, og at vi som politikere får den nødvendige viden i tide.”

Der er ingen tegn på, at børn eller familier har lidt overlast, og at der ikke er reageret på alle underretninger. Men familieafdelingen kan i mange sager ikke fuldt ud dokumentere sagsbehandlingen, herunder blandt andet de børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler. Det betyder, at der kan være børn og familier, der kan have fået mere hjælp, end de var berettiget til – andre mindre.

”For mig handler det ikke om penge. Familieområdet har længe været højt politisk prioriteret, og derfor har vi løbende tilført ressourcer til området. Ressourcemangel må aldrig være styrende, når det handler om byens mest sårbare familier,” siger borgmesteren og henviser til, at sagsbehandlerne i familieafdelingen har færre sager pr. medarbejder end det, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler.

”Hvis det viser sig, at der er brug for endnu flere ressourcer, så skal de tilføres”, tilføjer borgmesteren.

Børneudvalget og magistraten vil følge arbejdet med at genoprette sagsbehandlingen tæt, og både datadisciplin og arbejdskultur skal ændres markant, oplyser formand for udvalget Laura Lindahl (I): ”Det er helt uacceptabelt, det der er sket. Nu skal sagerne gennemgås én for én, så den fornødne dokumentation er i orden i alle sager. Og så skal vi se på kulturen i afdelingen, for hvordan kan dette for eksempel have stået på så længe? Det arbejde kommer vi til at følge meget tæt i børneudvalget,” siger hun.

Familieafdelingens sager vil nu blive gennemgået, og involverede borgere bliver kontaktet direkte af Frederiksberg Kommune. Genopretningen forventes at strække sig over det kommende år.

Bilag.
Frederiksberg Kommune prioriterer størst mulig åbenhed. Alle væsentlige dokumenter med ikke personhenførbare oplysninger er derfor vedlagt denne pressemeddelelse herunder den sagsfremstilling, der blev drøftet på magistratens møde mandag den 11. november 2019, en konsulentrapport fra juni 2019 samt en bredere undersøgelse af sagsbehandlingens kvalitet fra oktober 2019, som Frederiksberg Kommune selv har udarbejdet.

Læs mere her for yderligere oplysninger.