Frederiksberg Stadion
Gustav Johannsens Vej 21
2000 Frederiksberg
Tlf: 38715033