Er der træ nok? Det spørgsmål bliver landets trævirksomheder ofte stillet, og i den netop offentliggjorte rapport State of Europe’s Forest 2020 kommer vi nærmere svaret. Her viser aktuelle tal, at Europas skovarealer er stigende, og at tilvæksten af vedmasse er langt større end hugsten. Den tendens vil fortsætte, så længe vi fokuserer på og bidrager til bæredygtigt skovbrug, lyder det fra blandt andre Dansk Skovforening og foreningen Træ i Byggeriet.

Træerne fældes, foto: Palsgård Spær

Selvom mængden af høstet træ i Europa er steget støt siden 1990, er skovvæksten steget væsentlig mere, og faktisk er Europas skovareal vokset med ni procent de seneste 30 år. Det er blandt konklusionerne i den aktuelle rapport State of Europe’s Forest 2020, som MCPFE (The Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) står bag. Af rapporten fremgår det, at de europæiske skove i dag dækker 227 millioner hektar, hvilket svarer til mere end en tredjedel af Europas landareal.
– Historisk har vi inden for de sidste mange årtier holdt os betydeligt inden for tilvækstgrænsen, og det betyder, at vi langt fra er der, hvor vi skal bekymre os om, hvorvidt der er træ nok. I stedet bør vi fokusere på de mange fordele, der er forbundet med anvendelsen af træ, som for eksempel, at træ er en fornyelig ressource, som optager CO2 fra atmosfæren under sin vækst og fortsat lagrer CO2, når det anvendes i byggeri, forklarer direktør i Dansk Skovforening, Jan Søndergaard.
Det er ikke kun skovarealet i Europa, der er stigende, men også antallet af træer i skovene og således det kulstof, der er lagret i biomassen. Ifølge rapporten er træmængden over de seneste 30 år steget med 50 procent, hvilket skyldes, at man kun høster tre fjerdedele af skovens årlige tilvækst. Der er således et stort potentiale i forhold til at anvende langt mere træ i byggeriet, end vi gør i dag, lyder det fra foreningen Træ i Byggeriet:
– Af tallene fremgår det, at vi i Europa kan høste langt mere træ, end vi aktuelt gør. Det samme gør sig gældende i Danmark, hvor skovarealet vokser med cirka 3.000 hektar årligt. Her fældes cirka 3,8 millioner m3 årligt, hvilket svarer til kun cirka to tredjedele af tilvæksten på cirka 5,9 millioner m3. Det er et budskab, der lige nu er vigtigt at udbrede, da træbyggeri kan spille en altafgørende rolle i indsatsen for at reducere det samlede CO2-udslip. Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale i træbyggeri, og det kan vi indfri helt uden at skade skovene, når de forvaltes bæredygtigt, lyder det fra sekretariatsleder i Træ i Byggeriet, Lauritz Rasmussen.

Bæredygtighedscertificeringer passer på verdens skove
Hos verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug, PEFC, er man ikke overrasket over konklusionerne i rapporten. Her har man i mange år arbejdet for at sikre, at tilvæksten af skov hele tiden overgår hugsten samtidig med, at biodiversiteten sikres.

– Der findes mange opgørelser over både Europas og verdens forbrug af træ. Kigger man for eksempel på Nordeuropa, så har vi siden 2. verdenskrig øget både hugsten og tilvæksten uden, at det er gået ud over andre faktorer. Af den nyeste rapport om Europas skove fremgår det, at tilvæksten af træ i de europæiske skove, foruden Rusland, er 753 millioner m3, mens den årlige hugst er 550 millioner m3 svarende til 73 procent, forklarer sekretariatsleder hos PEFC Danmark, Morten Thorøe, og fortsætter:
– Det vil med andre ord sige, at der er en årlig uudnyttet hugst på over 200 millioner m3 træ – og her er der ikke engang taget højde for, at man lige nu øger skovarealerne markant. Det vil således uden tvivl være muligt ikke alene at fortsætte byggeriet i træ, men også øge anvendelsen af træbyggeri, så længe træet kommer fra bæredygtigt forvaltede skove. Samtidig er det værd at bemærke, at Europa er nettoeksportør af træ og træprodukter med i alt cirka 30 millioner m3.
Sammen med den anden store bæredygtighedscertificering, FSC, omfatter de to ordninger i dag 430 millioner hektar certificeret skov på verdensplan, og de internationale nonprofitorganisationer er således med til at sikre, at skovene bliver anvendt med omtanke.
– Så længe industrien efterspørger træ fra bæredygtig forvaltede skove, vil der altid være en naturlig grænse for, hvor meget træ vi kan høste, og det vil sikre, at hugsten aldrig kommer til at overgå den årlige tilvækst. Men som rapporten også påpeger, kan der være andre faktorer som eksempelvis storme, tørke, barkbilleangreb og mere ødelæggende skovbrænde, der ad hoc kan forværre skovenes tilstand. Pt. er omkring tre procent af de europæiske skove beskadiget, og derfor er det naturligt, at der sættes fokus på nye skovforvaltningsmetoder og fokus på forskning og innovation inden for anvendelsen af nye træarter, hvor de store innovationer, vi ser i brugen af træ, også kommer ud i skoven. Sammen med de nødvendige politiske prioriteringer kan det i endnu højere grad være med til at sikre, at ikke bare vi, vores børn og deres børn har træ nok – men at vi styrker rødderne for bæredygtig vækst i hundredvis af år fremover, slutter Lauritz Rasmussen.
Rapporten State of Europe’s Forest 2020 bygger på den bedst tilgængelige information fra over hundrede korrespondenter, forskere og eksperter inden for området. Du kan læse mere om tilstanden i Europas skove i den korte opsamling eller den fulde rapport.

________________________________________
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
• Sekretariatsleder Lauritz Rasmussen, Træ i Byggeriet, tlf. dir. +45 21 24 64 55 og e-mail: LR-consult@taasingemail.dk
• Presseservice: Gitte Dons, Publicity, tlf. dir. +45 28 30 29 86 og e-mail: gitte@publicity.dk

Om Træ i Byggeriet
Træ i Byggeriet er en interesseorganisation for danske virksomheder, der har træ og træbaserede produkter som hovedaktivitet. Foreningen er stiftet i foråret 2019 og består af toneangivende virksomheder inden for byggesektoren. Alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet.

Læs mere på www.træibyggeriet.dk

Om Dansk Skovforening
Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. Organisationens arbejde giver skovejere mulighed for at drive skovbrug på forretningsmæssige vilkår og at udvikle natur- og miljøværdier til gavn for både ejerne og samfundet. Dansk Skovforening samler således skovejere i et fagligt fællesskab om skov og natur.

Læs mere på www.skovforeningen.dk

Om PEFC
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) er en non-profit forening og sikkerhed for bæredygtigt træ og træmaterialer i byggeriet. PEFC er en global organisation, der arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden, og er med til at skabe en fremtid, hvor der tages hensyn til biodiversitet samt dyre- og plantelivet i verdens skove. PEFC har rødder i familieskovbrug og har en vision om at skabe en verden, hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt.

Du kan læse mere om PEFC’s arbejde for en bæredygtig fremtid her: www.pefc.dk

Om FSC
FSC (Forest Stewardship Council) er en international non-profit mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Organisationens hovedopgave er at fremme bæredygtig skovdrift og økonomisk levedygtighed i alverdens skove, herunder sikkerhed for at der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

Læs mere om FSC på www.dk.fsc.org/dk-dk