Kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud for fordrevne børn og unge fra Ukraine og større fleksibilitet til at tilrettelægge tilbud på dagtilbuds- og grundskoleområdet. Samtidig bliver det muligt at undervise fordrevne fra Ukraine på engelsk og ukrainsk i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Det er regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om.

Fordrevne børn og unge fra Ukraine har adgang til dagtilbud og grundskoleundervisning i Danmark. Det lægger et stort pres på kommunerne, og tilstrømningen fra Ukraine forventes at blive så stor, at det er nødvendigt at give kommunerne nye handlemuligheder på dagtilbuds- og grundskoleområdet.

Derfor får kommunerne nu langt større frihed til at finde lokale løsninger på dagtilbuds- og grundskoleområdet, som kan imødegå de udfordringer, tilstrømningen af børn og unge fra Ukraine medfører. Det er regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om. Aftalen skal sikre den nødvendige kapacitet i dagtilbud og grundskolen og samtidig understøtte, at børn og unge fra Ukraine får de bedst mulige rammer for at indgå i det danske samfund i den tid, de er her, uden at give afkald på deres tilknytning til ukrainsk sprog, kultur og identitet.

Med aftalen får kommunerne mulighed for at oprette særlige tilbud på dagtilbuds og grundskoleområdet til børn og unge fra Ukraine med opholdstilladelse efter særloven. Kommunerne får blandt andet mulighed for at etablere undervisningstilbud på tværs af klassetrin og for at undervise på engelsk og ukrainsk. Tilbuddene vil være fritaget fra en række regler i dagtilbuds- og folkeskoleloven, herunder krav om dansk som hovedsprog i dagtilbud og som undervisningssprog samt krav til undervisningstimetal i grundskolen.

Samtidig får kommunerne mulighed for at fravige en række krav i gældende regler i relation til børn og unge fra Ukraine med opholdstilladelse efter særloven. Som en del af aftalen bliver det muligt for ukrainske forældre at få tilskud til at passe egne børn ved at fravige kravet om danskkundskaber og forudgående ophold i Danmark i syv ud af de seneste otte år. Samtidig vil kommunerne kunne fravige kravet om, at tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal optages i et sprogstimuleringstilbud 30 timer ugentligt.

På grundskoleområdet gives der mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog og for virtuel fjernundervisning i modtagelsestilbud. Det bliver eksempelvis muligt at anvende materiale fra det ukrainske undervisningsministerium under forudsætning af, at undervisningen fortsat står mål med folkeskolens undervisning. Kommunerne får også øget fleksibilitet i organiseringen af modtagelsesklasser. Eksempelvis bliver det muligt at etablere modtagelsesklasser på tværs af kommuner. Samtidig fraviges kravet om sprogprøver for fordrevne børn og unge fra Ukraine, der er bosat i udsatte boligområder.

Aftalen giver også ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner adgang til at tilbyde elever, kursister og deltagere med opholdstilladelse efter særloven undervisning på engelsk eller ukrainsk samt helt eller delvist som virtuel fjernundervisning. Herudover gives der mulighed for at benytte ledig kapacitet på for eksempel FGU, gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre til undervisning af unge fra Ukraine i udskolingen.

Det vil være op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke tiltag der vil være nødvendige at benytte. Lovforslaget fremsættes til hastebehandling i maj 2022 med henblik på ikrafttrædelse hurtigst muligt.

Det indeholder aftalen

Mulighed for at fravige gældende regler i dagtilbuds- og folkeskoleloven i relation til fordrevne børn og unge fra Ukraine

 • På dagtilbudsområdet får kommunerne:
  • Mulighed for at fravige krav om dansk sprogstimulering til børn med behov.
  • Mulighed for at fravige krav om, at tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal optages i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.
  • Mulighed for at fravige reglerne om obligatorisk læringstilbud 25 timer ugentligt til børn fra udsatte boligområder.
  • Mulighed for at fravige krav om dansk tale i private pasningsordninger.
  • Mulighed for at fravige krav om danskkundskaber og forudgående ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for tilskud til pasning af egne børn.
  • Mulighed for at tilbyde befordring mellem børnenes hjem og et dagtilbud.

Pasningsgarantien på dagtilbudsområdet fastholdes

 • På grundskoleområdet får kommunerne:
  • Mulighed for at fravige regler om sprogprøver og sprogstimulering i udsatte boligområder.
  • Mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog samt tilrettelægge undervisningen som virtuel fjernundervisning i modtagelsestilbud.
  • Mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af modtagelsesklasser, herunder at fritage fra undervisning i enkeltfag (dog ikke i dansk og matematik) og mulighed for at etablere tværgående modtagelsesklasser, fx ved køb af pladser i tilstødende kommuner eller oprettelse af nye tilbud med tværkommunal drift.

Nye særlige tilbud på dagtilbudsområdet og særlige grundskoletilbud til fordrevne børn og unge fra Ukraine

 • Kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud i form af et dagtilbud til børn fra Ukraine, hvor der ikke vil være krav om dansk tale. Tilbuddene vil være fritaget fra visse regler i dagtilbudsloven, fx kravet om dansk sprogstimulering, mens øvrige krav til dagtilbud fortsat vil gælde, herunder fx om forældrebestyrelser, sund frokost, reglerne om tilskud, egenbetaling og mulighed for fripladstilskud.
 • Kommunerne får mulighed for at etablere særlige grundskoler til elever fra Ukraine. Ordningen vil ikke være omfattet af folkeskoleloven. Eksempelvis stilles der ikke krav om undervisningstimetal, fagrække, Fælles Mål, kvalifikationskrav til lærere og klassestørrelser. Samtidig gives der mulighed for ikke at undervise på dansk, og at en større del af undervisningen kan foregå virtuelt, herunder ved brug af materiale fra det ukrainske undervisningsministerium. Undervisningen skal dog stå mål med folkeskolens undervisning.

Virtuel undervisning på engelsk og ukrainsk for fordrevne elever, kursister og deltagere fra Ukraine

 • Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner gives mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog samt til at tilrettelægge undervisningen som virtuel fjernundervisning.

Supplerende redskaber for tilvejebringelse af kapacitet

 • Kommunerne får mulighed for at fravige blandt andet areal- og ventilationskrav for dagtilbud og grundskoler.
 • Kommunerne får mulighed for at anvende ledig kapacitet på for eksempel den forberedende grunduddannelse, gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre til undervisning af fordrevne unge fra Ukraine i udskolingen.
 • Kommunerne kan desuden anvende de eksisterende muligheder for at købe pladser på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, herunder finansiere forældrebetalingen, med henblik på at udnytte kapacitet på disse skoler, ligesom kommunerne kan indgå overenskomst om at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever på fri- og privatskoler.

Kilde. 

Foto: JTL