Tre personer blev i denne uge frifundet i byretten for overtrædelse af opholdsforbuddet på Islands Brygge i april – men sagerne er så principielle, at landsretten bør have mulighed for at tage stilling til dem, mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk

Anklagemyndigheden har nu søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke de tre domme. »Vi er ikke enige i byrettens afgørelser. Derfor håber vi, at vi kan få landsrettens vurdering af sagerne,« siger chefanklager i Københavns Politi Ida Sørensen. »Det er de første sager om de midlertidige opholdsforbud, som er blevet afgjort i retten. Lovgivningen blev indført på et kritisk tidspunkt i foråret for at forhindre, at spredningen af covid-19 eskalerede. Derfor mener vi, at dommene er så principielle, at de bør prøves af landsretten« siger Ida Sørensen.

Københavns Politi etablerede et midlertidigt opholdsforbud i Havneparken på Islands Brygge den 25. april kl. 21.00. Det blev offentliggjort på politi.dk og bragt i en række lokale og landsdækkende medier. Samtidig satte politiet 100 skilte op i og omkring forbudszonen med information om, at ophold i området var forbudt. De tre personer blev dagen efter, den 26. april, sigtet for overtrædelse af opholdsforbuddet, fordi de i løbet af dagen tog ophold i området. De har i retten forklaret, at de hverken havde hørt om forbuddet i medierne eller set skiltene på Islands Brygge.

Byretten mente ikke, at der var ført det fornødne bevis for, at de tre tiltalte ”kunne eller burde kunne se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med det opholdsforbud, som var blevet besluttet dagen før.”

Fakta vedrørende anke af domme: Anklagemyndigheden kan i medfør af retsplejelovens § 902, stk. 1, alene anke en dom, når der efter loven kan idømmes andre offentligretlige følger end bøde eller konfiskation for lovovertrædelsen. Efter retsplejelovens § 903, stk. 1, kan Procesbevillingsnævnet dog efter ansøgning meddele anketilladelse, såfremt sagen er af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler herfor.