Hovedstadsområdets grønne kiler udvides med 2.300 hektar skov og lysåben natur, og der gives bedre muligheder for at bygge grønne baser, hvor børn og unge kan lære om naturen.

Foto ABW

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen har med et nyt landsplandirektiv udpeget ca. 2.300 hektar nye grønne kiler i hovedstadsområdet. De nye kiler ligger i tilknytning til eksisterende grønne kiler og udvider dermed hovedstadsområdets grønne struktur. Kilerne indeholder såvel skove som åbne naturområder med værdifuld, varieret natur.

Landsplandirektivet giver også nye muligheder for at etablere grønne baser i de grønne kiler. I kilerne kan der nu opføres nye bygninger, hvor for eksempel skovbørnehaver og naturskoler kan booke sig ind og opleve naturen og lære om dyr, planter, jord og vand. Det samlede omfang af byggeri i kilerne må dog ikke øges.

”Jeg er rigtig glad for, at hovedstadsområdets grønne kiler nu udvides med et areal, der svarer til størrelsen på Hvidovre Kommune. Jeg håber, at børn og voksne vil være nysgerrige efter at begive sig ud i de nye grønne kiler og opleve den smukke natur. Jeg glæder mig også over, at vi har sikret bedre muligheder for, at der kan etableres nye grønne baser, hvor børn og unge for en dag kan skifte daginstitutionen eller klasseværelset ud med et levende læringsrum i skoven eller på engen,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Med udpegningen af nye grønne kiler og muligheden for at etablere nye grønne baser i kilerne realiseres to af initiativerne i regeringens udspil ’Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’ fra maj 2021.

Fakta om grønne kiler
Grønne kiler indgik allerede i Fingerplanen fra 1947. Siden 1947 har Fingerplanen dannet den overordnede ramme for fysisk planlægning i hovedstadsområdet. Grundtanken bag Fingerplanen er at koncentrere boliger, handel, virksomheder, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur i fingerbyen, og at fastholde områderne uden for fingerbyen til grønne kiler, mindre bysamfund, jordbrug mv.

De grønne kiler har som primært formål at tilgodese behovet for det almene friluftsliv og sikre, at hovedstadsområdets borgere og besøgende har let adgang til friluftsarealer. Offentlig adgang og ophold har således højeste prioritet i de grønne kiler. Kilerne skal friholdes for bymæssige fritidsanlæg og må ikke inddrages til byzone.

De grønne kiler i Fingerplan 2019 omfatter et areal på ca. 36.000 hektar – heraf udgør indre grønne kiler og kystkiler ca. 23.000 hektar, mens ydre grønne kiler omfatter ca. 13.000 hektar. Med udpegningen af de nye grønne kiler øges arealet af grønne kiler med ca. 2.300 hektar, se kort i figur 1 indsat nedenfor.

Kilde.