I november begynder nedrivningen af de gamle bygninger på hjørnet af Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej. Arbejdet er et led i forberedelserne af byggeriet af Ny Søndervang, der skal rumme 129 topmoderne plejeboliger til plejecenter og botilbud, en klimaskole og et stort løft til både udearealer og trafiksikkerhed.

Foto ABW

Byggehegnene er på vej op på Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansen Vej, hvor Frederiksberg Forsyning hidtil haft garageanlæg.

I midten november begynder nedrivningen af de gamle bygninger, hvorefter pladsen skal gøres klar til byggeriet. Lokalplanen for området forventes endeligt vedtaget på et møde i Frederiksberg Kommunalbestyrelse i november, og dernæst forventes selve byggeriet af gå i gang i foråret 2023.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over, at forberedelserne går i gang:

”Ny Søndervang er et utroligt vigtigt projekt, fordi det medfører flere trygge og moderne boliger til byens seniorer, samtidig med at det bidrager til en levende og blandet by med en klimaskole for børn og unge og med spændende udearealer og mødesteder for hele kvarteret. Det spiller lige ind i Frederiksberg som en blandet by, hvor generationerne mødes på kryds og tværs,” siger han.

Byggeriet vil i perioder medføre støjgener for beboere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i området. Trafikken påvirkes af tunge køretøjer, ligesom Emil Chr. Hansens Vej lukkes delvist eller helt i perioder. Der vil i hele byggeperioden blive sikret en tryg vej for cyklister og gående, så blandt andet skolebørnene ved Skolen på La Cours Vej fortsat har sikker skolevej, og forældrene holdes løbende orienteret, blandt andre af skolen.

Beboere og pårørende på det eksisterende Søndervang samt områdets beboere og virksomheder holdes løbende orienteret via nyhedsbreve og på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, oplyser Sine Heltberg (S), formand for kommunens Ældre og Omsorgsudvalg.

”Målet med arbejdet er et kæmpe løft for alle i området: seniorer, børn og unge. Desværre kan vi ikke undgå gener ved så stort et anlægsarbejde. Men vi forsøger naturligvis at minimere generne, og så lægger vi stor vægt på at alle beboere, pårørende og andre relevante får rettidig information undervejs i projektet, så de kan forberede sig på de forskellige faser. Jeg håber på forståelse for de gener, der kan komme, og så vil jeg allerede nu understrege, at selve flytningen fra det gamle Søndervang i 2025 bliver varslet i god tid, så det bliver trygt for alle. Der oprettes også en følgegruppe, hvor naboer i området og repræsentanter for Ældrerådet og Handicaprådet kan følge projektet,” siger hun.

Beboere og aktører i området har tidligt været inddraget i processen for at skabe et område, der bliver benyttet af hele kvarteret, og de bliver også knyttet tæt til arbejdet med at indrette det nye område, når det står færdigt i 2025. Som led i projektet er det også besluttet at der skal etableres cykelstier på en del af Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej, samt grønne byrum. Det er endnu ikke afklaret om dette kommer til at ske sideløbende med byggeriet af Ny Søndervang eller i forlængelse af arbejdet.

Der har været afholdt en forudgående offentlig høring for området. Høringssvarene har været en del af Frederiksberg Kommunes arbejde med lokalplanen, som forventes endelig vedtaget på kommunalbestyrelsens møde i november 2022. Først når lokalplanen er endelig vedtaget, kan selve byggeriet gå i gang.

Beboere og virksomheder i området vil løbende blive orienteret via nyhedsbreve, når der arbejdet kommer til at påvirke deres hverdag, og når der er nyt undervejs i projektet, herunder også, når det er politisk besluttet, hvornår cykelstierne anlægges.

Arbejdet kan også følges på www.frederiksberg.dk/byudvikling under punktet ”Ny Søndervang”.

Fakta Ny Søndervang

  • Plejecentret planlægges opført ved Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansen Vej
  • Centret indrettes med 105 moderne plejeboliger af varierende størrelse og 24 boliger til botilbud
  • Hele området får nye cykelstier, grønne åndehuller og forbedring af trafiksikkerheden
  • Der kommer en grøn sti til Kedelhallen
  • Frederiksberg Kommunalbestyrelse behandler lokalplan for området i november. Indtil da arbejdes der med at rive de gamle bygninger ned og gøre grunden klar til byggeriet

Kilde.