Den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel, der skal afhjælpe oversvømmelser i den nordlige del af hovedstadsområdet, er nu tættere på at blive bygget. Tre vandforsyningsselskaber, HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning, har givet hinanden håndslag på projektet.

Vand kender som bekendt ikke til kommunegrænser, og mange af os har oplevet store vandmængder på hovedveje og i egne kældre efter skybrud og kraftig regn. Derfor er et tæt samarbejde mellem flere vandforsyningsselskaber vigtigt for at løse problemer med oversvømmelser. Svanemøllen Skybrudstunnel, som skal være færdig til 2030, er en af løsningerne.

Fælles ejerskab for den underjordiske vand-motorvej
Et sådan samarbejde har tre forsyningsselskaber, HOFOR for København, Novafos for Gentofte og Gladsaxe kommuner og Frederiksberg Forsyning netop skrevet under på. Meget symbolsk på det sted, hvor vandet fra de tre forsyninger fletter sammen og bliver pumpet videre ud på en bred vand-motorvej til renseanlægget Lynetten.

“Vi er stolte over at stå her med en aftale, der kommer til at få stor betydning for både borgere og for infrastrukturen. Det er en kæmpestor og vigtig opgave at skybrudssikre så stort et område, og med Svanemøllen Skybrudstunnel kan vi beskytte borgere og erhvervsdrivende mod ødelæggelser af huse og bygninger og lette livet for trafikanter ind og ud af København,” fortæller forsyningsdirektør i HOFOR, Ole Fritz Adeler.

Fra kanten af Frederiksberg til spidsen af Nordhavnen
Svanemøllen Skybrudstunnel skal ligge 10-30 meter under jorden og vil som en to-grenet tunnel løbe fra kanten af Frederiksberg og fra Gladsaxe og Gentofte via København ud til spidsen af Nordhavnen med forbindelse til renseanlægget Lynetten – i alt 10 kilometer tunnelrør som bliver til Danmarks største skybrudstunnel.

Udsigt til færre oversvømmelser og overløb af kloakker
Samarbejdet om tunnelen vil afhjælpe problemet med gentagne oversvømmelser i flere områder bl.a. ved Lersø Parkallé, Lyngbyvejen, Lygten og Gentofterenden. Desuden vil tunnelen opsamle regnvand og derved nedbringe mængden af kloakoverløb. Det vil betyde, at vandkvaliteten i Utterslev Mose og Emdrup Sø samt dele af Øresund tæt på København bliver væsentligt forbedret.

Frederiksberg får også glæde af tunnelen Frederiksberg Forsyning har med 1 pct. af ejerandelen en rolle i byggeriet:

“Vi får også gavn af tunnelen – vores kloaksystemer hænger sammen, og en mindre del af Frederiksbergs skybrudsvand vil bevæge sig i retning af den nye tunnel”, lyder det fra adm. direktør i Frederiksberg Forsyning, Rasmus Sielemann Christensen.

Planlægning af tunnel-byggeriet skal til at gå i gang
De seneste år har forsyningsselskaberne gennemført forundersøgelser og boringer for at planlægge den bedste vej, som vandet skal løbe. Med den underskrevne aftale kan planlægningen af projektet og arbejdet med at gøre klar til at bygge de enkelte dele af tunnelen gå i gang, fortæller Carsten Nystrup, administrerende direktør fra Novafos:

“Vi glæder os over, at vi nu nærmer os fasen, hvor vi skal ud i virkeligheden og i gang med at udføre projektet. Indtil nu har vi regnet og tegnet ved skrivebordet, men snart skal vi have entreprenørerne med ombord, og så begynder tunnelen for alvor at tage form.”

Borgermøder i foråret 2022
Undersøgelser forud for byggeriet er stadig i gang, og en vigtig del i store anlægsprojekter, miljøkonsekvensrapporten, er ved at blive sammenfattet. Når den er færdig og kommer i høring, får borgere i de berørte områder mulighed for at kommentere den.

Forsyningsselskaberne inviterer desuden i foråret 2022 til borgermøder, hvor man kan høre mere om tunnel-projektet. Møderne vil blive holdt i København, Gladsaxe og Gentofte, som er de tre kommuner, hvor der vil være byggepladser under anlægsarbejdet.

Det er oplagt at skrive under på en samarbejdsaftale for den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel på det sted, hvor vand fra de tre forsyningsselskaber løber sammen – på pumpestationen på Strandvænget på Østerbro. Fra venstre forsyningsdirektør Ole Fritz Adeler fra HOFOR, adm. direktør i HOFOR – Lars Therkildsen, adm. direktør Carsten Nystrup fra Novafos, bestyrelsesformand Thyge Enevoldsen fra Frederiksberg Kloak og adm. direktør Rasmus Sielemann Christensen fra Frederiksberg Forsyning. Foto: HOFOR

Værd at vide

Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde på tværs af kommuner i den nordlige del af hovedstadsområdet for at løse problemer med oversvømmelser. Forsyningsselskaberne HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning arbejder sammen om at anlægge tunnelen. Arbejdet med at bore og anlægge Svanemøllen Skybrudstunnel starter tidligst i 2024, og hele projektet skal være færdigt til 2030. Sammenlagt 10 kilometer tunnelrør skal fungere som en ny hovedvandvej under jorden, så områderne kan komme af med regnvand og dermed undgå skader og gener i forbindelse med skybrud og kraftig regn. Tunnelrørenes bredde bliver fra 1,5 meter og op til knapt 5 meter i diameter. Det store tunnelanlæg kan rumme godt 100.000 m3 vand – det svarer til Rundetårn 15 gange – og vil dermed også fungere som et stort bassin til at samle overløb op, som ellers vil havne i søer, kanaler og Øresund. Hvert år vil der blive pumpet ca. 500.000 m3 vand til renseanlæg fremfor at løbe ud i søer, kanaler og hav. Tunnelen anlægges med en gren fra Lygten over Ryparken til Svanemøllen Kaserne og en anden tunnelgren fra Nordkanalen via Dyssegårdsparken og Søholmlund til Svanemøllen Kaserne og derfra videre ud til en pumpestation på spidsen af Nordhavnen.

Bæredygtigt beton og recirkulering af vand Svanemøllen Skybrudstunnel skal ligge i jorden i mange år, og derfor har forsyningsselskaberne allerede nu tilrettelagt en strategi for bæredygtighed med udvalgte konkrete tiltag for at bidrage til grøn omstilling i forsyningsløsninger. Der er bl.a. fokus på, at tunnelen skal laves af bæredygtig beton, da beton netop er projektets største CO2-udleder. Brug af vand fra grundvandssænkning, bassiner eller søer er også tænkt ind, så man undgår unødigt brug af rent drikkevand.

Læs mere om Svanemøllen Skybrudstunnel På HOFORs hjemmeside kan man se det område, hvor tunnelen bliver placeret, og hvor det forventes, at byggepladser under anlægsarbejdet kommer til at ligge.

Svanemøllen Skybrudstunnel skal afhjælpe oversvømmelser i det nordlige hovedstadsområde ved at opsamle vand fra fire kommuner; Gladsaxe (rød), Gentofte (grøn), København (blå) og et hjørne af Frederiksberg (gul). De sorte prikker er placering af skakte, som i anlægsperioden fungerer som byggepladser. Den stiplede linje bliver en ledning nede under havbunden med tilslutning til pumpestationen på Strandvænget på Østerbro.