Der skal være mere vild natur langs jernbanen. Derfor er Banedanmark lige nu i gang med at afdække mulighederne for at forbedre levestederne for de truede arter langs det danske jernbanenet.

Foto: Lasse Bak

Banedanmark vil gerne gøre endnu mere for den vilde natur langs jernbanen. I dag er arealerne langs banen levested for mere end 250 rødlistearter, der er særligt truede dyr og planter. Banedanmark har allerede i en årrække udført naturpleje langs jernbanen og på de tilstødende arealer.

Transportminister Benny Engelbrecht har derfor nu bedt Banedanmark se på, om der kan gøres endnu mere. Som del i det arbejde sætter Banedanmark fokus på de unikke naturområder langs jernbanen, der i dag er levested for en lang række sjældne arter inden for plante- og dyreriget.

“Naturen langs det danske jernbanenet er flere steder helt unik. For at fremme biodiversiteten og opelske den fantastiske natur langs skinnerne har jeg derfor bedt Banedanmark om at undersøge, hvordan vi bedst muligt kan pleje den smukke natur langs skinnerne. For ved at inddrage de arealer, som jernbanenettet samlet set dækker over – svarende til 9000 fodboldbaner – kan det på sigt bidrage til at gøre Danmark endnu grønnere,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Natur svarende til 9000 fodboldbaner
Langs den danske jernbane er der 4500 hektar naturområder, som Banedanmark råder over. Det svarer til ca. 9000 fodboldbaner. I naturen langs banen findes unikke biodiversitetsmiljøer, hvor der lever flere sjældne arter end andre steder i landet.

Ofte er der tale om nøjsomme arter, der ellers ville blive udkonkurreret af andre planter. De trives derfor ved baneterrænerne. Og fordi der ikke er noget tæt plantelag til at skygge og til at køle luften ved jordoverfladen, stiger temperaturen.

“Nedlagte sporarealer med grus og skærver udgør derfor mikroklimaer, der gør, at arter, som tolerer tørke og varme, trives rigtig godt,” siger Randi Skogstad, der er direktør for Infrastruktur i Banedanmark og fortsætter:

“Det er vigtigt at arbejde med biodiversitet, for når der bliver skabt bedre sammenhæng mellem naturområderne, og der afsættes mere plads til ny natur, og når vi plejer og genopretter ødelagte naturområder, er det muligt at vende den negative udvikling, hvor flere og flere arter ellers er i fare for at uddø.”

Vigtigt at passe på naturen
Det arbejde er vigtigt, for den vilde natur er presset, arterne har færre levesteder og flere arter uddør med store konsekvenser for den resterende natur. For at styrke biodiversiteten yderligere er Banedanmark lige nu i gang med at lave en biodiversitetsanalyse, der vil munde ud i en række konkrete initiativer for at styrke den vilde natur langs banen.

For at skabe opmærksomhed og begejstring for den vilde natur langs banen tager transportminister Benny Engelbrecht og biolog og naturvejleder Morten D.D. Hansen rundt i landet og ser på nogle af de over 250 rødlistearter, der lever langs jernbanen. I små film vil de sammen vise, hvor meget liv, der er derude, og hvorfor det er så vigtigt, at vi passer på naturen langs banen:

“Der er rigtig mange arter, som vi er nødt til at prioritere beskyttelsen af, for hvis de forsvinder, så er det for altid. Så kommer de ikke tilbage. Det kan fx være sjældne dyrearter som humlebillen, dværgblåfugl og seglgræshoppen, der alle lever langs jernbanen, men ikke særlig mange andre steder,” siger Morten D.D. Hansen, der er museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Biodiversiteten er i tilbagegang verden over. Men ifølge Morten D.D. Hansen står det særligt skidt til med biodiversiteten i den danske natur:

“Det står rigtig skidt til med de arter, der er knyttet til gamle, døde træer, til gamle overdrev med masser af blomster, til højmoser, enge og kær. Alle de arter, der er knyttet til de naturtyper, der ikke bliver dyrket, har det rigtig skidt i Danmark.”

Fakta:
Mere vild natur
• Indsatsen ‘Vild natur langs banen’ er led i Banedanmarks løbende natur- og miljøarbejde. Banedanmark har i en årrække samarbejdet med Miljøstyrelsen om projektet InfraNatur.
• Der er syv forskellige banearealer med i projektet, hvor de forskellige naturplejeprojekter er til gavn for de mange insekter og planter, der er knyttet til det varme tørre og næringsfattige miljø. Det kan fx være sommerfuglen Dværgblåfugl, gravehvepsen Biulv og planten Salomons Lysestage.