Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Den nye praksis betyder, at kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage sager, hvor der er truffet afgørelse om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor det har været dokumenteret, at man som sygemeldt ikke længere var uarbejdsdygtig på grund af sygdom. (§ 7 i lov om sygedagpenge).

Ankestyrelsen har efter en dom den 4.maj 2018 fra Østre Landsret truffet en principafgørelse (40-18), der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge. Som konsekvens af dommen og praksisændringen skal kommunerne og Ankestyrelsen tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge efter tidligere praksis er standset med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor det er dokumenteret, at den sygemeldte ikke længere var uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Det betyder, at hvis du har modtaget sygedagpenge i en periode, og udbetalingen er blevet stoppet efter §7 med tilbagevirkende kraft skal din kommune tage stilling til, om du er berettiget til at få udbetalt sygedagpenge frem til den dato hvor kommunen traf afgørelsen om ophør af udbetalingen.

Genoptagelse af sag.
Frederiksberg Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor det har været dokumente-ret, at borger ikke længere var uarbejdsdygtig.

Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine syge-dagpenge blev standset.

Du skal selv kontakte Frederiksberg Kommune eller Ankestyrelsen. Frederiksberg Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde alle de sager, som skal genoptages.

Hvis du mener, at din sag om sygedagpenge er blevet standset med tilbagevirkende kraft og derfor skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående, bør du derfor kontakte Frederiksberg kommune på mail jobcenter@frederiksberg.dk att.: Vanessa Duus eller Roy Frandix.

Læs mere her for mere information.