Bangkok
Nyelandsvej 39
2000 Frederiksberg
Tlf: 38107772